Voorwaarden, privacy, cookies

Algemene Voorwaarden voor deze website.

Toegang tot deze website NLyachts.com en/of gebruik van de aangeboden gegevens betekent dat u zich akkoord verklaart met de gebruiksvoorwaarden.

1) Definities

 • Adverteerders handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf die door NLyachts.com een Advertentie voor het Object laat plaatsen op de website met het doel het Object te verkopen.
 • Advertentie: geheel van tekst en beeld inhoudende de Opgave en eventuele wervende teksten ten aanzien van het Object, gericht op het toegankelijk maken van deze informatie voor Kopers.
 • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.
 • Bezoeker: een persoon die zich toegang verschaft tot de website, ongeacht de wijze waarop.
 • NLyachts.com, handelsnaam van de C.N.J. Coöperatie Nederlandse Jachtmakelaars, samenwerkingsverband van NBMS en HISWA en eigenaar van de website NLyachts.com en alle afgeleiden daarvan als NLyachts.nl, NLyachts.uk etc.; gevestigd te 1601 LA Enkhuizen aan de Wierdijk 4, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62513265.
 • Dienst: iedere op grond van de Overeenkomst door NLyachts.com te verrichten of verrichte werkzaamheid of prestatie teneinde de Advertentie of de Gewijzigde Advertentie op de website te plaatsen.
 • Gebruiker(s): Adverteerder(s) en Bezoeker(s)s en Koper(s) gezamenlijk.
 • Intellectuele eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals, maar niet beperkt tot, auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, domeinnamen, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.
 • Koper: de persoon die met de Adverteerder een koopovereenkomst sluit met betrekking tot het Object.Object: een nieuw dan wel gebruikt vaartuig of een watersportproduct of een watersportdienst die door de Adverteerder te koop wordt gezet via de Advertentie.
 • Opgave: het door de Adverteerder aan NLyachts.com leveren van informatie over het Object, betreffende onder meer categorie, merk en type, een korte omschrijving, het bouwjaar, al dan niet tweedehands zijn, materiaal, lengte, breedte, diepgang, accommodatie, elektriciteit, het soort motor, tuigage, elektronica, navigatie, uitrusting, ligplaats enige verdere opmerkingen en de vraagprijs, alsmede één of meer foto’s van het Object en één naam, telefoonnummer en e-mailadres van de Adverteerder.
 • Overeenkomst: ieder door Partijen conform de Algemene Voorwaarden rechtsgeldig op de rechtsverhouding tussen Partijen van toepassing verklaarde overeenkomst, bepaling of uiting betreffende de Dienst.
 • Partij(en): NLyachts.com en/of Gebruiker.
 • Website: www.NLyachts.com en alle andere afgeleide websites als www.NLyachts.nl en www.NLyachts.com

2) Algemeen, toepasselijkheid en overeenkomst

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, Overeenkomsten en andere (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer die rechtshandelingen niet leiden tot, of in verband staan met, een Overeenkomst en ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn aangegaan of verricht. Deze Algemene Voorwaarden zijn voorts van toepassing op ieder gebruik van de website door Gebruikers.
 2. Door gebruik te maken van de website en/of de Dienst verklaart Gebruiker deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden. Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Gebruiker en C.N.J., wordt Gebruiker geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.
 3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens waar het betreft het doorplaatsen van een Advertentie op een website waarmee NLyachts.com een overeenkomst voor doorplaatsing gesloten heeft.
 5. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zal C.N.J. een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
 6. NLyachts.com is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Bij wijzigen van deze Algemene Voorwaarden zullen de nieuwe Algemene Voorwaarden ter beschikking gesteld worden op de website op de webpagina NLyachts.com/site/algemene-voorwaarden.html. De Gebruiker dient deze dan ook regelmatig te bezoeken om te verifiëren of de Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd. Indien de Gebruiker niet kan instemmen met de gewijzigde Algemene Voorwaarden dient hij het gebruik van de website en/of de Dienst te staken; voortgezet gebruik wordt aangemerkt als instemming met de gewijzigde Algemene Voorwaarden.
 7. behoudt zich het recht voor om te allen tijde Gebruikers tijdelijk of permanent de toegang tot de website te ontzeggen, indien blijkt dat de Gebruiker onrechtmatig gehandeld heeft jegens NLyachts.com of een derde in verband met de website en/of de Dienst dan wel in strijd met deze Algemene Voorwaarden heeft gehandeld.
 8. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat C.N.J. de Advertentie plaatst.

3) De Dienst

 1. NLyachts.com zal zich inspannen de Dienst overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden te verlenen. NLyachts.com garandeert niet dat de Dienst juist, volledig en tijdig wordt geleverd. Storingen in de Dienst kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in internet- of telefonieverbindingen.
 2. Alle eventueel door NLyachts.com genoemde (leverings-)termijnen worden naar beste weten, op grond van de gegevens die zij ontvangt van Adverteerder, vastgesteld. De enkele overschrijding van een genoemde (leverings-)termijn brengt NLyachts.com niet in verzuim.
 3. NLyachts.com behoudt zich het recht voor de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de computersystemen van NLyachts.com of de website. zal een dergelijke buitengebruikstelling zo veel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden. NLyachts.com zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de Dienst nimmer tot enige schadevergoeding jegens Gebruiker gehouden zijn.

4) Opgave en kosten van de Advertentie

 1. De Opgave geschiedt online via het Open BMS systeem van WorldYacht BV of haar eventuele rechtsopvolgers.
 2. De opgave kan door NLyachts.com. worden gecontroleerd op volledigheid en geschiktheid. Indien de Opgave aan alle door NLyachts.com daaraan gestelde vereisten voldoet, wordt de Advertentie geplaatst. Indien de Opgave niet aan alle vereisten voldoet, zal NLyachts.com dat binnen twee weken aan Adverteerder bekend maken en hem in de gelegenheid stellen de Opgave aan te vullen dan wel te wijzigen.
 3. Adverteerder is gehouden het aangeboden Object juist en volledig te omschrijven zodat kopers zich een goed oordeel kunnen vormen omtrent de waarde daarvan.
 4. Opgave van een Advertentie is gratis. De Advertentie wordt uitsluitend online op de website en aanverwante websites geplaatst.
 5. Opgave van Advertenties voor vaartuigen dienen te worden betaald door Adverteerder tegen het overeengekomen tarief. Bij Opgave via de website wordt de betaling verricht door een af te geven machtiging voor automatische incasso welke maandelijks wordt uitgevoerd. C.N.J. levert de tekst van de machtiging.
 6. Adverteerder ontvangt na betaling eenmalig een factuur welke uitsluitend per e-mail naar het e-mailadres van adverteerder wordt verstuurd.

5) Duur en omvang van de Dienst

 1. Een Advertentie verschijnt online zoals door de Adverteerder bij de Opgave aangegeven. De online periode is voor onbepaalde tijd tot Adverteerder deze beëindigt.

6) Inloggegevens en het wijzigen van de Advertenties

 1. Adverteerder ontvangt per e-mail een bevestiging van het plaatsen van de Advertenties met een daarbij behorende gebruikersnaam en wachtwoord (“Inloggegevens”).
 2. Met de Inloggegevens kan Adverteerder inloggen op de website. Na inloggen kan de Adverteerder de Advertenties wijzigen of verwijderen.
 3. Adverteerder is zelf verantwoordelijk voor geheimhouding van de Inloggegevens en dient deze niet aan derden ter beschikking te stellen. Adverteerder is aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het ter beschikking stellen van de Inloggegevens aan derden. Adverteerder is dan ook aansprakelijk voor al het gebruik dat via de Inloggegevens van de website wordt gemaakt. NLyachts.com mag ervan uitgaan dat de Adverteerder degene is die zich aanmeldt met de Inloggegevens. Zodra Adverteerder weet of reden heeft te vermoeden dat de Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, dient Adverteerder NLyachts.com daarvan op de hoogte te stellen, onverminderd Adverteerders eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen.
 4. NLyachts.com behoudt zich het recht voor Inloggegevens te veranderen indien dit noodzakelijk is in het belang van het functioneren, waaronder begrepen de veiligheid van de website of het leveren van haar Diensten aan Gebruikers.
 5. Adverteerder zal de Advertentie zelf van de website verwijderen indien het Object is verkocht, dan wel om een andere reden niet meer te koop staat.

7) Reageren op een advertentie

 1. Koper of Bezoeker kan reageren op een Advertentie door via een webformulier op de website een e-mail te sturen naar de Adverteerder. Koper dient daarbij zijn naam, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele opmerkingen in te vullen.

8) Positie NLyachts.com

 1. Gebruiker erkent dat NLyachts.com de website slechts ter beschikking stelt aan Gebruikers en dat zij derhalve niet betrokken is bij de transactie tussen de Adverteerder en koper NLyachts.com. zal dan ook nimmer partij zijn bij een overeenkomst tussen een Adverteerder en een Koper.
 2. NLyachts.com is niet gehouden tot het verifiëren van of het houden van controle op de aangeboden Objecten, de getrouwheid, waarheid of nauwkeurigheid van de Advertentie, de bevoegdheid van een Adverteerder om aangeboden Objecten daadwerkelijk te kunnen verkopen, noch het vermogen van een koper om aangeboden Objecten daadwerkelijk te kunnen kopen.
 3. Gebruiker erkent dat C.N.J. niet aansprakelijk is voor het al dan niet tot stand komen van een transactie, noch voor de afwikkeling daarvan of voor de ter effectuering van de transactie gehanteerde betalingswijzen.
 4. Gebruiker erkent dat C.N.J. het recht heeft de (gewijzigde) Advertenties redactioneel te bewerken en/of in te korten, teneinde te bewerkstelligen dat de (Gewijzigde) Advertenties voldoen aan de daaraan door C.N.J. gestelde (redactionele) eisen en aan geldende wet- en regelgeving. Ook kan het voorkomen dat C.N.J. de foto bewerkt, spiegelt of afkeurt en verwijdert.
 5. Gebruiker erkent dat C.N.J. het recht heeft Opgaven en Advertenties te weigeren of op welk moment na plaatsing dan ook te verwijderen van de website, zoals, zonder daartoe beperkt te zijn, Advertenties voor Objecten die bij of krachtens de wet niet vrij verkocht mogen worden door particulieren, Advertenties voor Objecten waarvan de verkoop rechten van derden schendt dan wel Advertenties die de rechten van derden op enige andere wijze schenden.
 6. C.N.J. correspondeert met Adverteerders door middel van e-mailboodschappen naar het door de Adverteerder opgegeven e-mailadres en is niet gehouden zich bij een normale gang van zaken van andere communicatiemiddelen te bedienen. Om deze reden zal Adverteerder eventuele wijzigingen in het e-mail adres steeds prompt doorgeven.
 7. Gebruiker aanvaardt dat C.N.J. niet in staat is de identiteit van Gebruikers met zekerheid vast te stellen. Gebruiker is derhalve zelf gehouden zich te vergewissen van de identiteit en goede bedoelingen van andere Gebruikers.

8) Gegevens verkoop

 1. Adverteerder levert bij verkoop, online de verkoopprijs van het jacht aan voor anonieme verwerking in het verkoopcijfer overzicht van C.N.J. dat elk kwartaal wordt gebruikt voor een overzicht van verkoopresultaten.

9) Spam en harvesting

 1. Het is niet toegestaan de gegevens van Gebruikers op de website te verwerken voor enig doel behoudens het plaatsen van en reageren op Advertenties met het oogmerk om het Object te kopen of daarover nadere informatie te verkrijgen. Dit houdt in dat, onder meer doch niet daartoe beperkt, verboden is: A. het (ongevraagd) initiëren van enige vorm van commerciële communicatie door middel van e-mail, telefoon, fax, SMS, MMS, post of anderszins met een Gebruiker, althans het direct of indirect promoten van de goederen, diensten of het imago van een onderneming, organisatie of persoon;
 • B. de Gebruikers te benaderen met enige vorm van ongevraagde communicatie;
 • C. gegevens van Gebruikers en/of Objecten te verzamelen voor welke reden dan ook.

10) Garanties

1. Adverteerder garandeert dat:

 • A. Informatie in de Opgave en de (gewijzigde) Advertentie naar zijn beste weten juist, volledig, accuraat en actueel is;
 • B. met de Opgave en de (gewijzigde) Advertentie geen rechten van derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten, worden geschonden;
 • C. de Opgave of de (gewijzigde) Advertentie niet misleidend is;
 • D. de Opgave of de (gewijzigde) Advertentie niet in strijd is met geldende wet- en regelgeving, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, de Nederlandse Reclame Code;
 • E. de Opgave of de (gewijzigde) Advertentie niet strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden en/of de belangen en/of de goede naam van C.N.J. zal schaden.
 • F. in de Opgave geen bemiddelingstarieven worden geadverteerd.
 • G. Adverteerder volledig gerechtigd en bevoegd is de Opgave te doen en de Advertentie te (laten) plaatsen.
 • H. Adverteerder beschik over een exclusieve bemiddelingsopdracht van de eigenaar van het geadverteerde vaartuig.

2. C.N.J. geeft geen enkele garantie met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid, gangbaarheid, geschiktheid, beschikbaarheid of werking van de website en/of de Dienst.

3.C.N.J. garandeert tevens niet dat:

 • A. de informatie op de website, inclusief de Advertenties en/of informatie over Gebruikers juist, actueel en volledig is en/of door haar is geverifieerd;
 • B. dat de Opgave zal leiden tot het plaatsen van een Advertentie;
 • C. dat plaatsing van een Advertentie zal leiden tot de verkoop van het Object; of
 • D. dat derden haar systemen niet onrechtmatig (zullen) gebruiken.

11) Aansprakelijkheid

1. C.N.J. sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de website of de Dienst, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:

 • A. de onmogelijkheid de website te gebruiken;
 • B. het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
 • C. het onrechtmatig gebruik van de systemen van C.N.J., waaronder de website, door een derde.

2. De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van C.N.J. en haar leidinggevenden. In die gevallen is de schade gemaximeerd tot een bedrag van € 10.000,-.

12) Intellectuele Eigendomsrechten

 1. De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de website en de Dienst, berusten uitsluitend bij de C.N.J.
 2. Het is niet toegestaan zonder toestemming van de rechthebbende enig deel van de website te verveelvoudigen en/of openbaar te maken.
 3. Eventuele intellectuele eigendomsrechten op de Opgave en de (gewijzigde) Advertentie berusten en blijven berusten bij Adverteerder.
 4. Door het ter beschikking stellen van de informatie in de Opgave en de Gewijzigde Advertentie verleent de Adverteerder voor zover noodzakelijk aan C.N.J. een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, niet-exclusieve licentie om deze informatie te gebruiken, verveelvoudigen, verspreiden en openbaar te maken op de website en om de informatie te gebruiken en te verveelvoudigen (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) in welke media dan ook voor marketing en/of promotiedoeleinden in verband met de website, de onderneming van C.N.J. en haar onderdelen of de Dienst.
 5. De gegevensverzameling op de website is aan te merken als een databank in de zin van artikel 1 aanhef en onder a van de Databankenwet. C.N.J. is de producent van deze databank en heeft in die hoedanigheid het uitsluitende recht om toestemming te verlenen voor het gebruik van gegevens uit deze databank. Gebruikers mogen gegevens uit de databank alleen gebruiken voor zover het gebruik op grond van deze Algemene Voorwaarden is toegestaan en mogen niet, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van C.N.J., een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) opvragen en/of hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch opvragen en hergebruiken in de zin van de Databankenwet.
 6. Adverteerder laat aan C.N.J. de volledige vrijheid in het voeren van onderhandelingen over eventuele claims en aanspraken van derden ten aanzien van enige Intellectuele Eigendomsrechten op de Advertentie, de Opgave, de (gewijzigde) Advertentie of de databank en/of het treffen van een regeling en/of het voeren van verweer in een eventuele procedure daarover. Indien en voor zover nodig verleent Adverteerder hierbij aan C.N.J. een onherroepelijke volmacht voor het voeren van verweer in en buiten rechte tegen dergelijke aanspraken en het treffen van een regeling. Adverteerder verplicht zich tot het geven van alle informatie en medewerking aan C.N.J. die daarvoor redelijkerwijs nodig is.

13) Vrijwaring

 1. Adverteerder vrijwaart C.N.J. van alle schade, claims, aanspraken of acties van derden en/of kopers, daaronder begrepen rente en kosten, waaronder alle buitengerechtelijke kosten, in verband met de Opgave, de Advertentie of de (gewijzigde) Advertentie.
 2. Mocht C.N.J. kennis hebben of tot het besef komen dat de Opgave of de (gewijzigde) Advertentie onrechtmatig is dan zal C.N.J. prompt handelen om de (gewijzigde) Advertentie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. In geen geval zal C.N.J. aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit dat handelen.

14) Forum- en rechtskeuze

 1. Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen voortkomend uit of verband houdend met deze Algemene Voorwaarden of het gebruik van de website of de Dienst worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Deze voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 26 april 2015.

Privacy policy voor C.N.J. / nlyachts.com

1) Algemeen

 1. Dit is het online privacy beleid van de Coöperatie Nederlandse Jachtmakelaars, gevestigd te 1601 LA Enkhuizen aan Wierdijk 4, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62513265.
 2. Waar in deze privacy verklaring (“Verklaring”) termen met een hoofdletter worden geschreven, zijn deze termen gedefinieerd in onze Algemene Voorwaarden, die u elders op deze webpagina leest.
 3. Op deze webpagina wordt uitgelegd hoe C.N.J. gebruik maakt van de persoonsgegevens (zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres etc.) die Gebruikers aan C.N.J. verstrekken.
 4. Persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. C.N.J. houdt zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) stelt. Uw gegevens worden opgenomen in een database. Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens is deze registratie aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag.

2) Minderjarigen

 1. C.N.J. verzamelt geen persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar oud zonder toestemming van een ouder.
 2. Indien Gebruiker jonger is dan 16 garandeert Gebruiker door gebruik van de website of de Dienst dat Gebruiker voornoemde toestemming aantoonbaar heeft verkregen.

3) Afmelding en wijziging

 1. Een Gebruiker heeft te allen tijde het recht te eisen dat persoonsgegevens betreffende hem/haar verwijderd worden uit de database van C.N.J. en van de website dan wel gewijzigd worden.
 2. Voor verwijdering of wijziging van persoonsgegevens dient Gebruiker een daartoe strekkend schriftelijk verzoek te zenden aan C.N.J., Wierdijk 4, 1601 LA Enkhuizen.

4) Verzamelde informatie

 1. C.N.J. of de beheerder van de website WorldYacht BV of haar eventuele rechtsopvolgers bedrijven in haar opdracht verzamelen de volgende persoonsgegevens van Gebruikers: namen, adressen, e-mailadressen, IP-adres(sen), telefoonnummers, informatieaanvragen van Gebruikers en informatie omtrent geadverteerde Objecten, voor zover deze laatste informatie als persoonsgegeven kan worden beschouwd.

5) Cookies

 1. Persoonsgegevens worden eveneens verzameld middels zogeheten cookies.
 2. Voor onze cooky policy zie elders op deze webpagina.

6) Gebruik van persoonsgegevens

 1. Verzamelde persoonsgegevens worden alleen door NLyachts.com en eventueel in samenwerking met door NLyachts.com geselecteerde betrouwbare ondernemingen gebruikt voor:
  • A. het laten functioneren van de website en de Dienst en voor het leveren van de Dienst aan Adverteerders en Kopers; om de kwaliteit en service van de Dienst en de website te monitoren en verbeteren; en
  • B. voor het verzenden van informatie en promotie door middel van nieuwsbrieven, tekstberichten etc. voor zover Gebruiker daarvoor toestemming verleent. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een daartoe strekkend verzoek schriftelijk te verzenden naar NLyachts.com, gevestigd aan de Wierdijk 4 1601 LA Enkhuizen.

7) Beschikbaarheid voor derden

 1. Zowel Gebruikers als andere bezoekers van de website kunnen persoonsgegevens van Adverteerders raadplegen op de website. Het is echter geen enkele Gebruiker toegestaan deze informatie te gebruiken voor een ander doel dan ten behoeve van het kopen van geadverteerde vaartuigen, producten of diensten.
 2. NLyachts.com zal persoonsgegevens van Gebruikers niet aan derde partijen geven voor andere doeleinden dan in deze Verklaring opgenomen zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij dit wettelijk is voorgeschreven of na een rechterlijk bevel. Voor uitvoering van de Dienst is het wellicht noodzakelijk om (een deel van de) persoonsgegevens uit te wisselen met bedrijven. Ook in het geval van een (voorgestelde) verkoop van NLyachts.com kunnen persoonsgegevens worden uitgewisseld.

8) Links naar andere sites

 1. De website bevat links naar sites van andere bedrijven. Gebruikers dienen er rekening mee te houden dat op andere websites andere privacy regels kunnen gelden en dienen daarvan kennis te nemen alvorens persoonsgegevens achter te laten.

9) Vragen/contact

 1. Voor vragen of klachten kunnen Gebruikers schriftelijk contact opnemen met C.N.J., gevestigd aan de Wierdijk 4, 1601 LA in Enkhuizen.

Deze privacy verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 20 augustus 2015.

Cookie* policy NLyachts.com

1) Algemeen

 1. Dit is het cookie beleid van de Coöperatie Nederlandse Jachtmakelaars, gevestigd te 1601 LA, Wierdijk 4 te Enkhuizen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62513265.
 2. Waar in deze Cookie verklaring (“Verklaring”) termen met een hoofdletter worden geschreven, zijn deze termen gedefinieerd in onze Algemene Voorwaarden, die u elders op deze webpagina leest.
 3. Op deze webpagina wordt uitgelegd hoe C.N.J. gebruik maakt van cookies die het achterlaat op de computer van een Gebruiker.
 4. Gebruiker kan zijn/haar browser zo instellen dat Gebruiker tijdens een bezoek aan de website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat niet van alle mogelijkheden van de website gebruik kan worden gemaakt of dat er geen toegang is tot bepaalde onderdelen van de website.

2) Gebruik van cookies

1. NLyachts.com voldoet aan de eisen van de zogeheten versoepelde Cookiewet, die inging op 11 maart 2015, inhoudende dat Gebruiker(s) geen toestemming hoeft te verlenen voor het plaatsen van cookies van de volgende typen die C.N.J. mogelijk gebruikt:

 • A. technische cookies, nodig om te website te laten functioneren (deels door C.N.J., deels door derde partij als WordPress, WorldYacht BV of haar rechtsopvolgers voor het management van gebruikersaccounts);
 • B. analytische cookies, nodig om gebruiksaantallen, bezochte pagina’s en banner clicks geanonimiseerd bij te houden;
 • C. affiliate cookies, nodig om te zien welke advertentie leidt tot een aankoop;
 • D. a/b testing cookies, nodig om te zien welke versie van de website beter aanslaat.

2. NLyachts.com stemt geen banneradvertenties af op Gebruiker(s) en heeft geen interesse in het surfgedrag van individuele Gebruiker(s) behoudens voor zover voortvloeiend uit cookie-gebruik waarvoor geen toestemming vooraf benodigd is.

3. Elke bezoeker krijgt dezelfde, eigen NLyachts.com-banneradvertenties te zien, die overigens wel in wisselende maar altijd willekeurige volgorde per bezoek kunnen worden getoond.

4. Algemeen gebruikelijke en op internet breed aanvaarde eerstelijns cookies van derde partijen die in principe cookies zouden kunnen plaatsen of andere partijen zouden kunnen toestaan dat doen maar waar NLyachts.com geen enkele zeggenschap over heeft of enige invloed op kan uitoefenen;

5. Google Analytics (geanonimiseerd);

6. Google banneradvertenties;

7. partijen waarvan content ge-embed wordt, bijvoorbeeld Youtube, Twitter, Facebook, etc..

Ad *:

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Cookies kunnen voor uiteenlopende doelen worden gebruikt, maar in het geval van NLyachts.com is zoals bovenstaand beschreven het enige gebruik:

 1. Functioneel noodzakelijk, bijvoorbeeld om in te kunnen loggen en/of om ingetypte gegevens bij de overgang naar een volgend beeldscherm te kunnen onthouden. Deze cookies zijn onontbeerlijk voor het technisch naar behoren functioneren van NLyachts.com.
 2. Geanonimiseerd t.b.v. Google Analytics.
 3. Registreren van banner clicks ten behoeve van uitsluitend intern gebruik.
 4. Onvermijdbare en net door NLyachts.com beïnvloedbare (of toegankelijke) cookies van een zo beperkt mogelijk aantal breed geaccepteerde en publiekelijk zeer bekende derden, die nuttige software leveren die binnen de website een plek heeft gekregen voor een zo prettig mogelijke gebruikservaring.

Deze cookie verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 23 augustus 2015.

geef uw mening over onze website